Toiminta 2022

Tehyn Siun soten ammattiosasto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Johdanto

Ammattiosaston päätehtävä on jäsenten edunvalvonta. Tarkoituksena on valvoa ja parantaa jäsenten taloudellista asemaa ja palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia-, sosiaalisia- ja oikeudellisia etuja. Tulevalla neuvottelukierroksella 2022 ammattiosastolla tulee olla hyvä tukitoimintavalmius sekä jäsenten vankkumaton tuki. Yksin voi pyytää, yhdessä vaatia.

Tiedotuksen tulee tavoittaa jäsenet neuvottelukierroksen aikana. Tiedotuskanavina käytetään ammattiosaston internet- sivuja, sähköpostia sekä jäseniltoja. Lisäksi yhdysjäsenverkostoa pyritään vahvistamaan tiedon välittämisessä.


Ammattiosaston toiminnan kehittäminen on edelleen keskeinen asia toimintavuoden aikana. Ammattiosaston toiminnan haasteena on toiminta-alueen maantieteellinen laajuus ja työpaikkojen suuri määrä. Jäsenten tasapuolinen edunvalvonta ja jäsentoiminta ovat keskeisiä toimintavuoden tavoitteita.

Koronan vaikutukset näkyvät ammattiosaston toiminnassa ja toimintaympäristössä vielä vuonna 2022.

Otimme vuonna 2020 ison digiloikan ja kehitimme uusia toimintamalleja niin koulutuksiin, jäsenille viestimiseen ja koko ammattiosaston toimintaan. Digitaaliset toimintaympäristöt ovat osa nykyistä ja tulevaa toimintaa. Tätä kehittämistä jatkamme vuonna 2022. Ammattiosastolla on valmius järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia sekä lähitapaamisina että etäyhteyksien avulla. Tällä mahdollistetaan osallistuminen mahdollisimman monelle jäsenelle.

Sote- uudistus etenee ja sen etenemistä seurataan tiiviisti. Ammattiosasto ja luottamusmiehet seuraavat työnantajan sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia sekä valvoo jäsentensä oikeuksia muutostilanteissa. Ammattiosaston tehtävänä on huolehtia siitä, että Sote- valmistelutyöryhmissä on Tehyläinen edustus.

Ammattiosaston tukee jäsentensä osaamista ja jaksamista uusien haasteiden keskellä, sekä kehittää omia palveluitaan vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Muutokset kuntarakenteissa ja sote-palveluissa edellyttää vaikuttamista ja verkostoitumista. Tämä edellyttää järjestöllistä yhteistyötä sekä yhteyksiä päättäjiin, että asianvalmistelijoihin.

Vuoden 2022 aikana käydään Tehyn luottamusmiesvaalit, ammattiosaston vaalit ja aluevaalit. Kannustetaan jäseniä asettumaan ehdolle ja äänestämään aktiivisesti.

Tehy täyttää 40- vuotta vuonna 2022. Ammattiosasto tukee jäseniä osallistumisessa Tehyn järjestämään tapahtumaan. Jäsentilaisuuksissa yhdessäolo vahvistaa kuulumista ammattiosastoon sekä liittoon ja jäsenten välistä suhdetta. Yhdessä olemme enemmän.

Jäsenet ja jäsentilaisuudet

Ammattiosaston jäseninä ovat kaikki Siun Soten palveluksessa olevat tehyläiset ympäri maakuntaa. Ammattiosaston tehtävä on huolehtia jäsenistöstä ja tarjota tasapuolisesti jäsentilaisuuksia, jäsenetuja, kampanjailtoja sekä mahdollistaa jäsenten vaikuttamismahdollisuudet ammattiosaston toimintaan. Sopimuskierroksen aikana pyritään järjestämään jäsentilaisuuksia sekä toteuttamaan mahdollisia tukitoimia yhdessä SuPerin kanssa.

Ammattiosasto järjestää jäseniltoja ja erilaisia tilaisuuksia maakunnan alueella vahvistamaan tehyläistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta sekä tukitoimintavalmiutta. Ammattiosasto perii jäseniltään virkistysmatkoihin ja -tilaisuuksiin osallistumisesta omavastuuosuuden. Ammattiosasto järjestää loppuvuodesta jäsenille pikkujoulun tai vastaavan tilaisuuden. Ammattiosasto muistaa jäseniään, esim. 50 vuotta täyttäviä ja eläkkeelle jääviä lahjakortilla.

Ammattiosaston kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään edellisvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Kaiken toimintamme lähtökohtana on huomioida terveysturvallisuus koronapandemian vuoksi, joka voi edelleen aiheuttaa toimintaamme äkillisiä muutoksia.

Vuonna 2022 Tehy täyttää 40 vuotta. Osallistumme ammattiosastona Tehyn järjestämään 40-vuotisjuhlaan ja kannustamme jäseniä osallistumaan juhlaan.

Jäsenhankintaa varten ammattiosasto tekee jäsenhankintasuunnitelman. Opiskelijoiden jäsenrekrytointiin panostetaan sekä kannustetaan jäseniä kouluttautumaan Tehy tutoreiksi, jotka yhteistyössä aluetoimiston kanssa organisoivat oppilaitoksilla jäsenhankintaa. Ammattiosaston tavoite on näkyä erilaisissa tapahtumissa, joissa on potentiaaleja jäseniä paikalla.

Ammattiosaston hallituksen tavoitteena on saada kattavasti tehyläiset yhdysjäsenet jokaiseen työpisteeseen koko Siun Soten alueelle. Yhdysjäsenille järjestetään koulutusta yhdysjäsenen tehtäviin. Yhdysjäsenten kautta ammattiosasto jakaa myös tietoa työyksiköihin. Yhdysjäsentoiminnasta vastaa ammattiosaston varapuheenjohtaja.

Edunvalvonta

Edunvalvonta on ammattiosaston tärkein tehtävä. Edunvalvonnan onnistumiseksi on rakennettu kattava luottamusmiesorganisaatio, joka pystyy vastaamaan jäsenten kysymyksiin ja hoitamaan jäsenten asioita eteenpäin. Edunvalvonnallisista asioista tiedotetaan jäseniä kuukausittain ammattiosaston hallituksen kokouskoosteessa.

Syksyllä 2022 on luottamusmiesvaalit, jolloin ajankäytöstä neuvotellaan työnantajan kanssa. Neuvotteluissa pyritään vähintään samaan ajankäytön määrään. Luottamusmiesten ajankäyttö perustuu työehtosopimuksessa määriteltyyn kertoimeen jäsenmäärästä. Ammattiosaston puheenjohtajan ajankäyttö on neuvoteltu luottamusmiesten kokonaisajankäytöstä.

Ammattiosastolla on kolme päätoimista pääluottamusmiestä sekä 6 alueluottamusmiestä sekä heillä henkilökohtaiset varaluottamusmiehet. Tämän lisäksi Joensuun alueella on kaksi varaluottamusmiestä, joilla on omat vastuualueet. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät ammattiosaston verkkosivuilta https://ao602.tehy.fi .

Luottamusmiehet tapaavat keskenään vähintään kerran kuukaudessa ja he toimivat osana ammattiosaston hallituksen toimintaa. Ammattiosastolla on päätoiminen puheenjohtaja, mikä helpottaa luottamusmiesten ja ammattiosaston yhteistyötä. Ammattiosaston puheenjohtaja ja pääluottamusmiehet käyvät paikallisneuvottelut työnantajan kanssa ja hallitus hyväksyy paikalliset sopimukset.

Ammattiosasto ja pääluottamusmiehet käyvät aktiivisesti neuvotteluja paikallisesti. Paikallisesti sovittavia asioita tulee esille pitkin toimintavuotta, asiana tulee olemaan mm. palkkaharmonisaation viivästymisen aiheuttamat toimet Tehyn sopimusosaston kanssa. Seuraamme työnantaja sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia sekä raportoimme tarvittaessa ja ennakoiden Tehyä niistä. Lisäksi valvomme jäsenien oikeuksia muutostilanteissa.

Työolojen parantamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen kanssa, joiden kanssa pyritään säännöllisiin tapaamisiin. Työnantajan edustajien, työsuojelupäällikön sekä poliittisten päättäjien säännöllisiin tapaamisiin osallistutaan neuvotteluyhteyden, edunvalvonnan ja tiedonkulun edistämiseksi. Tapaamiset pääluottamusmiesten ja toimitusjohtajan kanssa viikoittain säilyvät. Toimialuekohtaisia tapaamisia pyritään lisäämään.

Valtakunnallinen soteuudistus etenee. Hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alusta ja valmistelua seurataan tiiviisti. Mahdollisiin valmisteleviin työryhmiin nimetään tehyläisiä edustajia viemään valmisteluvaiheeseen tehyläisten näkemystä.

Luottamusmiehet osallistuvat aktiivisesti Tehyn koulutuksiin ja varmistavat osaamisensa muuttuvassa yhteiskunnassa. Luottamusmiesvaalit sekä ammattiosaston hallituksen vaalit järjestetään vuonna 2022. Vaaleista tiedotetaan jäseniä hyvissä ajoin ja jäseniä kannustetaan osallistumaan vaaleihin, asettumaan ehdokkaaksi ja äänestämään. Uusille toimijoille järjestetään perehtymispäivä ennen toimikauden vaihtumista.

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöillä on lainmukainen velvollisuus ylläpitää ja edistää omaa ammattitaitoa. Ammattiosasto seuraa, että työnantaja mahdollistaa työaikana tehyläisille riittävästi ammatillista täydennyskoulutusta ja maksaa koulutuksesta aiheutuneet kulut sopimuksen mukaisesti.

Koulutustyöryhmä suunnittelee koulutusta jäsenille tarpeen mukaan. Koulutusten tavoitteena on sitouttaa jäsenistö osaksi aktiivista ammattiosastoa ja tuoda jäsenistölle tietoa sekä paikallisista että yhteiskunnallisista muutoksista sotekentällä. Jäsenistön koulutuksen suunnittelussa huomioidaan vuoden 2022 neuvottelukierros, jäsenistöltä saatu palaute sekä vallitsevat työskentelyolosuhteet. Koulutusta järjestetään jäseniltoina sekä digitaalisesti että lähitapaamisina. Koulutukset pyritään tekemään saavutettavuudeltaan helpoksi sekä sisällöiltään selkeiksi ja informatiivisiksi. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan ammattiosaston ja Tehyn järjestämiin koulutuksiin.

Yhdysjäsenille järjestetään koulutusta yhdysjäsenen tehtävään. Aktiivisella perehdyttämisellä ja tiedottamisella pyritään aktivoimaan ja sitouttamaan yhdysjäseniä tehtävässään. Koulutuksissa korostetaan yhdysjäsenten tehtävää oikean tiedon tuomisessa kentällä olevalle jäsenistölle.

Osin koulutukset painottuvat hallituksen kouluttautumiseen, mm. mentoroinnin keinoin ja valmistautumisena neuvottelukierrokselle. Hallitus jatkaa Tehyn ammattiosastotoimijoille tarkoitettua koulutuspolkua.

Esimiestyöryhmä suunnittelee ja järjestää koulutuksia esimiehille. Tavoitteena on Tehyläisten esimiesten verkostoituminen sekä tiedon jakaminen. Esimiehille järjestetään mm. esimieskahviloita sekä koulutuksia ajankohtaisista aiheista.

Hallitus ja kokoustoiminta

Ammattiosaston hallitus ja luottamusmiehet ovat jäsenten tavoitettavissa. Ammattiosaston hallituksen jäsenet toimivat työryhmissä ja vastaavat työryhmän toiminnasta. Yhteystiedot löytyvät ammattiosaston internet- sivuilta.

Ammattiosasto jatkaa hallituksen ja luottamusmiesten hallitustyöskentelyn varmistamista ja osaamisen kartoittamista. Koulutuksissa kehitetään ammattiosaston toimintaa, yhteistyötä luottamusmiesten kanssa sekä ylläpidetään tukitoimintavalmiutta. Koulutuksia jatketaan läpi hallituksen toimintakauden. Ammattiosaston toimijat osallistuvat Tehyn järjestämiin ammattiosastotoiminnan koulutuksiin. Ammattiosasto kouluttaa hallituksen jäseniä eri tavoin toteutettavien kokousten kokouskäytäntöihin.

Ammattiosaston hallituksella on tukitoimintavalmius sekä ajantasaiset tiedot ennen neuvottelukierroksen alkua. Tämä turvataan osallistumalla Tehyn järjestämiin koulutuksiin. Ammattiosaston omilla koulutuksilla varmistetaan ammattiosaston oma tukitoimintavalmius.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa. Tilanteen mukaan kokoukset järjestetään joko läsnäolona tai etäyhteyksien avulla. Työvaliokunta, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta, valmistelevat kokousten esityslistat. Työryhmät voivat tuoda kokouksessa käsiteltäviä asioita työvaliokunnalle. Taloussuunnitelmassa varataan rahat hallituksen toimintaan ja jäsenten edunvalvontaan Tehy ry:n linjausten mukaisesti. Ammattiosasto käyttää tilitoimiston palveluita. Tilinkäyttöoikeus on hallituksen valitsemalla taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla.

Varsinaisissa kokouksissa jäsenet käyttävät ammattiosastossa ylintä päätösvaltaa. Tavoitteena onkin, että jäsenet osallistuvat eri tavoin järjestettäviin kokouksiin. Läsnäolokokousten yhteyteen järjestetään tarjoilua ja jaetaan jäsentuotteita. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään läsnäolokokouksiin yhteiskuljetuksia tai kimppakyytejä.

Tiedotus

Ammattiosasto tiedottaa aktiivisesti jäsenistölle ajankohtaisista asioista. Ammattiosastolla on kotisivut https://ao602.tehy.fi. Ammattiosaston sivujen kautta jäsenten on mahdollista ottaa yhteyttä hallitukseen sekä luottamusmiehiin. Sähköpostia käytetään jäsentiedottamiseen. Facebookia ja Instagramia käytetään kilpailuihin ja interaktiiviseen ajatustenvaihtoon sekä muuhun näkyvyyden lisäämiseen.

Tiedottamista valmistelevat ja toteuttavat pääluottamusmiehet sekä ammattiosaston tiedotustyöryhmä yhteistyössä ammattiosaston puheenjohtajan kanssa, jolla on pääasiallinen tiedottamisvastuu. Ammattiosaston hallituksen kokouksista lähetetään jäsenille sähköpostilla kooste, joka löytyy ammattiosaston verkkosivujen jäsensivuilta.

Tiedottamisessa on tärkeä rooli yhdysjäsenillä, joiden yhtenä tehtävänä on jakaa työyksiköihin ammattiosaston tiedotteet sekä ohjata työntekijät ammattiosaston internetsivuille, jotta tieto tavoittaa nopeasti mahdollisimman monet jäsenet.

Vuoden 2022 aikana on luottamusmies- ja ammattiosastovaalit sekä liittokierros. Tiedotusta tehostetaan jäsenilloissa ja sähköpostin välityksellä.

Ammattiosasto kannustaa ja tukee jäseniään asettumaan ehdolle ja äänestämään eri vaaleissa. Ehdokkaille tarjotaan näkyvyyttä sekä ohjataan ehdokkaita Tehyn valtakunnallisten tukimuotojen käyttöön.